دیپیکا پاداکونه و رانویر سینگ، خیلی عالی.

دیپیکا پاداکونه و رانویر سینگ، بسیار عالی.این بعد از ظهر، این زوج با عکس های مراسم زیبایشان مارا خوشحال کردند، چند روز پیش در ایتالیا مراسم عروسی هند جنوبی و عروسی کونکای برگزار شد.

عکس از مراسم ازدواج Deepika, Ranveer