پسر نه ماهه اندی کوهن ، بنیامین کوهن رسماً لقب با مزه ترین بچه را در کره زمین گرفت. اندی می گوید: پدر بودن هرروز یک ماجراجویی جدید است و تماشا کردن بزرگ شدن بنیامین یک شادی کامل و اتفاق خوشحال کننده ای هست. او اضافه کرد : این میتواند طاقت فرسا حس شود ولی […]


پسر نه ماهه اندی کوهن ، بنیامین کوهن رسماً لقب با مزه ترین بچه را در کره زمین گرفت.

اندی می گوید: پدر بودن هرروز یک ماجراجویی جدید است و تماشا کردن بزرگ شدن بنیامین

یک شادی کامل و اتفاق خوشحال کننده ای هست.

او اضافه کرد : این میتواند طاقت فرسا حس شود ولی وقتی او به من نگاه می کند و یا به چیزی که من

می گویم می خندد ، همه چی درست می شود.منبع